Reglement Optocht

Art. 1   Stichting Karnaval Wouwse Plantage neemt geen enkele aansprakelijkheid voor haar rekening. Deelname aan de optocht is geheel voor eigen risico. Zowel voorafgaand, na afloop als tijdens de optocht, dient u zich te houden aan de wettelijke bepalingen in de Wegenverkeerswet.

Art. 2   Iedere optochtdeelnemer dient zich persoonlijk tegen de risico’s voor de Wettelijke Aansprakelijkheid te verzekeren. Tevens dienen alle motorrijtuigen, zoals bedoeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen volgens de wettelijke bepalingen tegen de risico’s voor Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

Art. 3   Op grond van de algemene plaatselijke verordening is het voor iedere optochtdeelnemer verboden om voor/tijdens de optocht alcoholhoudende dranken te nuttigen alsmede bij zich te dragen. Constatering hiervan kan uitsluiting van (verdere) optochtdeelname tot gevolg hebben, waardoor de betreffende optochtdeelnemer niet in de prijsuitslag wordt opgenomen.

Art. 4    Elke creatie moet van een deugdelijke constructie zijn en gemakkelijk kunnen keren of draaien. Tevens dient bij elk (motor)voertuig ten alle tijden een bestuurder aanwezig te zijn.

Art. 5   Bij uitgebouwde delen aan een creatie moet constant een toezichthouder zijn, voor de veiligheid van de toeschouwers en mede-optochtdeelnemers.

Art. 6   Het is verboden harde confetti (en hiermee vergelijkbaar) te gebruiken, alsmede zaagsel (en hiermee vergelijkbaar) uit te strooien of weg te blazen. Denk hierbij aan de veiligheid van de toeschouwers en mede-optochtdeelnemers.

Art. 7  

a. Een creatie mag tot een hoogte van 4m, maximaal 4m breed zijn. Optochtdeelnemers met een creatie hoger dan 4m dienen de optochtroute voorafgaande aan de optocht te verkennen om te beoordelen of een goede doorgang mogelijk is. Bij twijfel dient u minimaal 24 uur voorafgaande aan het vertrek van de optocht contact op te nemen met de optochtcommissie (contactgegevens zijn vermeld op het inschrijfformulier). De richtlijnen voor een goede doortocht zijn: maximale hoogte van 7m met een maximale breedte op deze hoogte van 1,5m.

b. Deelnemers aan de categorie grote wagens worden voorafgaand aan de optocht op locatie bezocht. Tijdens dit bezoek wordt beoordeeld of de wagen wordt toegelaten aan deelname van de optocht. Dit betreft geen technische keuring!

Art. 8    De maximale maten voor onderstaande categorieën (incl. trekkend/duwend voertuig) is als volgt:

a. Kleine wagens: 4.00m lang, 1.50m breed en 2.50m hoog.

b. Middelgrote wagens: 8.00m lang, 2.50m breed en 4.00m hoog.

Art. 9   Buiten de reclamewagens is het voor iedere optochtdeelnemer verboden om op haar creatie reclame te voeren (zie voor overige reclame-uitingen het inschrijfformulier). Bij twijfel dient u contact op te nemen met de optochtcommissie. Reclamewagens doen mee buiten mededinging van prijzen.

Art. 10 Er is een duidelijk onderscheid omtrent grote en kleine groepen. Kleine groepen bestaan uit ten hoogste 5 personen.

Art. 11 Aanwijzingen van de Sjampetter, Boerenraad en Politie dienen strikt te worden opgevolgd.

Art. 12 De optocht vertrekt om 13.30 uur. Zij die te laat bij het opstellen van de optocht arriveren worden achter de stoet aangesloten.

Art. 13 Een ieder zorgt er mede voor, dat er geen te grote gaten in de optocht ontstaan.

Art. 14 Tijdens de prijsuitreiking wordt het totaal aantal punten bekendgemaakt (maximaal 600 punten). Om in aanmerking te komen voor prijzengeld dient minimaal 40% van maximale aantal punten, zijnde 240, te worden behaald.

Art. 15 De uitslag van de jury is bindend en kan niet worden achterhaald. Iedere categorie in de optocht wordt door 2 juryleden beoordeeld.

Art. 16 Het juryrapport is op de dag van de optocht niet voor inzage beschikbaar. Het juryrapport van de categorie waarin wordt deelgenomen zal aan de optochtdeelnemer worden verstrekt middels het gebruik van het opgegeven e-mailadres (zie inschrijfformulier). Tevens worden de juryrapporten van alle categorieën integraal op onze website geplaatst.

Art. 17 Alle deelnemers die van buiten Wouwse Plantage komen, hebben gedurende 3 jaar een “handicap”. Deze handicap vervalt voor diegene die meer dan drie achtereenvolgende jaren aan de optocht hebben deelgenomen in één en dezelfde categorie. Het eerste jaar van deelname bedraagt de handicap 30 punten aftrek, het tweede jaar 20 punten aftrek en het derde jaar 10 punten aftrek.

Art. 18 Situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de optochtcommissie.